עבודות גמר 5 יחידות לימוד במקצועות שונים

דף מידע – הכנתה של עבודת גמר – 5 יח"ל

עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד – כאחת ממשימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות – לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים .        הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית.          היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת
ועיסוק בסוגיה ,שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני ,דרכי מחקר ועבודה מדעיים.                        הכנתה היא בליווי והדרכה של חוקרים ואנשי מדע.

עבודת-גמר היא עבודה עצמית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך והתרבות בשנת לימודיו האחרונה בבית-הספר העל -יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת-בגרות.

בעבודת-הגמר התלמיד ינסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה.                                                                                                                      לא מצופה ממנו חידוש מדעי.

בעבודת-הגמר יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד , על הכרתו דרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות, על התמודדותו עם בעיות מדעיות ומחקריות ועל עידודו לחשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית.

עבודת-הגמר עשויה להיות בתחום אחד המקצועות הנלמדים בבית-הספר, בנושא שעורר את סקרנותו של התלמיד ואת רצונו להתמודד עמו, עבודה יצירתית-אמנותית, או פיתוח מוצר או מנגנון המלווה בדיון עיוני.

עבודת הגמר היא בת 5 יחידות -לימוד. הכנתה היא על -פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו עי הפיקוח במשרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי מומחה לנושא ובליווי והכוונה של מורה בית-ספרי. הכנת העבודה היא בכתה י"א-י "ב.

הכנת-העבודה היא בבחירתו של התלמיד, היכול לבחור ולהכין עבודה כמטלה נוספת (עבודה ב"בחירה"), או כמטלה המחליפה את אחת מחובות ההבחנות שלו ("עבודה צמודה").

עבודה לא -צמודה (עבודת בחירה) – הינה עבודה הנכתבת על-פי בחירתו של התלמיד ובלבד של הנושא הנבחר יש בסיס מדעי-עיוני ובסיס של ידע וספרות מקצועיים.
עבודה צמודה – הינה עבודה הממירה בחינת בגרות באחד ממקצועות הבחינה של התלמיד והיא נכתבת באותו תחום-דעת. עבודה צמודה מלווה בציון שנתי. אין היא משחררת מעמידה במלוא החובות והמשימות המוטלות על הכיתה בה לומד התלמיד.


לוי סבג תמיר
רכז עבודות הגמר 

התחלת שיחה
רוצים לשאול שאלה?
היי , איך אפשר לעזור?